Please select an item.

<< ประกาศ >>
ขณะนี้ระบบได้เปิดให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ทุกคน เข้ากรอกข้อมูลตั้งแต่บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2562
ชื่อผู้ใช้  : 

** ใส่ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน   :  

** ใส่รหัสผ่าน
เพื่อให้เป็นประโยชน์กับทางมหาวิทยาลัยฯ ในการที่จะพัฒนาหลักสูตรต่อไป จึงขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษา "ทุกคน" ทั้งผู้ที่มีงานทำ ไม่มีงานทำ อยู่ระหว่างเกณ์ทหาร และอยู่ระหว่างอุปสมบท กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตไปพร้อมกันด้วย
      1. ไม่ได้จบการศึกษาใน ปีการศึกษา 2561

     2. วัน เดือน ปีเกิด ไม่ได้ใส่ "/" ตามรูปแบบที่กำหนด
     1. วิทยาเขตบางพระ ติดต่อเบอร์ 080-1009176, 081-9821881 หรือ 038-358201 ต่อ 8104, 8105

     2. วิทยาเขตอุเทนถวาย ติดต่อเบอร์ 091-9963516 , 02-2527029 ต่อ 63

     3. วิทยาเขตจันทบุรี ติดต่อเบอร์ 039-307261-4 ต่อ 117, 118

     4. วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ติดต่อเบอร์ 02-6922360-4 ต่อ 227,284